Rakentamisprosessi

Rakennusprosessi vaatii aina asiantuntijan apua. Tässä käsikirjassa käsitellään pääpiirteittäin rakennusprosessin tärkeimmät vaiheet.

Rakentamisprosessi lyhyesti

 • Projektin aloitus (hankesuunnitelma)
 • Esisuunnittelu
 • Ympäristöluvan hakeminen 
 • Toiminnallinen suunnittelu
 • Alustava kustannusarvio
 • Kannattavuus- ja rahoituslaskelmat
 • Alustava rakentamispäätös 
 • Pääpiirustukset
 • Rahoituksen suunnittelu
 • Eläinten hankintasuunnitelma
 • Rakenne- ja LVIS-suunnittelu
 • Laitesuunnittelu ja –hankinta
 • Urakkatarjouspyynnöt
 • Rakennusmateriaalien tarjouspyynnöt
 • Urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien valinta
 • Lopullinen rakentamispäätös  
 • Rakentaminen
 • Rakennuksen valmistuminen ja käyttöönotto
 • Tuotannon käynnistäminen ja kehittäminen

Suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa, mielellään ainakin vuosi. Rakentamisprojektissa on oltava suunnitteluvastaava, joka pitää käsissään projektin suunnitelmat, laskelmat, luvat, kilpailutuksen ja varsinaisen rakentamisen. Projektin vetäminen ilman ammattiapua ja rakentamiskokemusta on seikkailupolitiikkaa, jolla voi olla kohtalokkaat seuraukset.

Aloitus- ja hankesuunnitelma

Sikalan rakentamisprojekti alkaa hankesuunnittelulla. Suunnitelmaan kirjataan seuraavat asiat:

 • eläinmäärä
 • rakentamis- ja suunnitteluaikataulu
 • ympäristölupa
 • rakennussuunnittelun toteutus
 • eläinten hankinta
 • rahoitus
 • viljan saatavuus
 • lämmitys
 • muut projektin toteutukseen liittyvät olennaiset asiat

Rakennusprojektin suunnitteluvastaava tekee hankesuunnitelman ja kokoaa tarvittavat asiantuntijat projektiin.

Esisuunnittelu

Varsinainen rakennussuunnittelu alkaa tutustumisella tulevan sikalan tonttiin.  Samalla sovitaan sikalan perusasiat: tarkennetaan eläinmäärä, ruokintatapa, lannanpoisto, ilmanvaihto, seinä- ja rakennusmateriaalit, lämmitys, lannan varastointi sekä mahdolliset muut asiat. Myös projektin aikataulu tarkennetaan.

Perusselvityksen pohjalta piirretään pohjakuva- ja asemaluonnokset. Luonnokset voi piirtää esim. teurastamon rakennusneuvoja tai muu rakennusvastaavan osoittama asiantuntija. Tuottaja tarkistaa luonnoksen ja lähettää kommentit suunnittelijalle. Tässä vaiheessa voidaan jo saada alustava kustannusarvio.

Kannattavuuslaskelmat

Kannattavuuslaskelma voidaan teettää ProAgrian neuvojalla tai yksityisillä asiantuntijoilla alustavan kustannusarvion pohjalta. Kannattavuuslaskenta perustuu näkemykseen tulevaisuudesta. Tulevaisuus on aina epävarma, ja tuotantopanosten tai tuotteiden hinnat eivät välttämättä toteudu laskentahetkellä arvioidun suuruisina. Tämän vuoksi

 • vaadi kannattavuuslaskelman tekijöiltä laskelma eri skenaarioilla (esim. millaisen viljan hinnan nousun talous kestää)
 • älä tyydy muodollisiin, tukiviranomaisille tehtyihin laskelmiin. Investoinnissa käytetään sinun rahojasi. Teetä laskelmat oman päätöksentekosi tueksi
 • vaadi näkemystä suunnitelmasi kannattavuudesta neuvojalta
 • päivitä laskelmat urakkatarjouksista lasketun budjetin mukaiseksi

Tee päätös investoinnin toteuttamisesta tai jatkamisesta laskelmien perusteella.

Ympäristölupa

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena sarjana aluehallintovirastoon, mikäli eläinmäärä ylittää 250 täysikasvuista emakkoa tai 1000 lihasikaa. Tätä pienempiä eläinmääriä koskevat hakemukset osoitetaan kunnan ympäristöviranomaiselle.

Tuottajan tulee hankkia riittävä lannanlevitysala (9 lihasikaa tai 2,7 emakkoa/ha) ja luettelo rajanaapureista ym. tarvittavat liitteet. Pohja- ja asemaluonnos liitetään ympäristölupahakemukseen. Hakemuskaavake kannattaa tarkastuttaa suunnitteluvastaavalla.

Ympäristöluvan viranomaiskäsittely kestää vähintään 4-6 kuukautta.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet oheisesta linkistä: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1369&lan=fi

Pääkuvat

Viljelijän valitsema rakennussunnitteliija piirtää rakennusluvan hakemisessa tarvittavat pääkuvat  luonnoskuvien pohjalta. Ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija, suunnitteluvastaava ja viljelijä neuvottelevat paloviranomaisen kanssa  palo-osastoinnista sekä muista paloteknisistä asioista.

Pääpiirustukset ovat pohjana erikoissuunnittelussa.

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen aloitetaan neuvottelulla, jossa  sovitaan rakennuttamispaketin laajuus.  Neuvottelussa ovat tuottajan lisäksi suunnitteluvastaava ja rakennuttajakonsultti (alihankkija). Toteutettavat työt kirjataan neuvottelumuistioon. Alihankkija antaa tarjouksen rakennuttamistyöstä suunnitteluvastaavalle.

Pääosa rakennuttamistyöstä on rakentamisen valmistelua ennen varsinaista rakennustyömaan aloitusta. Kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiina ennen rakentamisen aloittamista, jotta voidaan varmistua hinnoista, aikataulusta ja eri osien sopimisesta toisiinsa.

 • Rakennusprojektille laaditaan yleisaikataulu sekä kunkin rakentamis- ja suunnitteluvaiheen toteutusaikataulu.
 • Rakenne- ja LVIS-suunnittelun ohjaus on tärkeä osa rakennuttamispalvelua.
 • Tarjoukset pyydetään sikalan tekniikasta (kalusteet, ilmanvaihto, ruokinta), rakennusosista (elementit, ristikot yms.) ja rakentamistyöstä.
 • Kaikki tarjoukset pyydetään asennettuina ja valmiiksi rakennettuina, käyttövalmiina kokonaisuuksina.
 • Rakennekuvat ja LVIS-suunnitelmat pitää laatia ennen tarjousten pyytämistä, jotta urakkatarjousten sisältö vastaa haluttua.  Urakoitsijoiden käyttöön annetaan työselitykset ja rakentamisaikataulu.
 • Urakkatarjouspyynnöissä on oltava tarjouksen jättöpäivä, jonka jälkeen saatuja tarjouksia verrataan toisiinsa. Tarkennusneuvotteluja käydään 1-3 tarjoajan kanssa. Näiden jälkeen saadaan lopulliset tarjoukset, joista lasketaan sikalan todellinen kustannusarvio.

Vasta lopullisen kustannusarvion ja kannattavuuslaskelmien päivityksen jälkeen ollaan valmiita tekemään rakentamispäätös.

Rakennustyöt aloitetaan työmaan aloituskokouksella. Suunnitteluvastaavan rakennusaikainen konsultointi on pääosin työmaakokouksien organisointia ja aikataulun seurantaa sekä seuraavan jakson toimenpiteiden sopimista.

Rakenne-, LVIS- ja pääsuunnittelu

Näistä pidetään aloituskokoukset samalla periaatteella kuin rakennuttamisestakin.

Rakennesuunnittelussa yhteistyökumppani on rakennuttamiseen erikoistunut insinööritoimisto. LVIS-suunnittelun yhteistyökumppani on siihen erikoistunut insinööritoimisto.

Rakennesuunnittelija tai rakennuttajakonsultti toimii usein myös sikalan pääsuunnittelijana.

Eläinten hankinta

Sikalan täyttöpäivä määrittää rakentamisaikataulun. Erityisesti emakkosikalan eläinaineksen hankinta tulee aikatauluttaa hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista. Kannattavuuslaskelmissa on otettava huomioon myös eläinainekseen ja rehuihin sitoutuvan pääoman määrä.

Sikalan valmistuminen ja tuotannon käynnistäminen

Sikala otetaan aseittain käyttöön. Tekniikan vaatimat säädöt tekee tekniikan asennusurakoitsija yhdessä laitetoimittajan kanssa. 

Urakat todetaan valmiiksi urakoiden loppukatselmuksessa.

Tämän ohjekirjan ilmanvaihto-osiossa kuvataan tarkemmin ilmanvaihdon säädöt ja tarkastuslista.